Nederlandse Statenvertaling

Romeinen 11

Romeinen

Index

Hoofdstuk 12

 

1

Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

2

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

3

Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.

4

Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben;

5

Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.

6

Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,

7

Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;

8

Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.

9

De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.

10

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.

11

Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.

12

Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.

13

Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

14

Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.

15

Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.

16

Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.

17

Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.

18

Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.

19

Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

20

Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.

21

Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.Romeinen 13


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden