Bijbelstudie-regelsMeer dan vier eeuwen geleden schreef Miles Coverdale bij de eerste complete uitgave van de bijbel in de Engelse taal in 1535 het volgende advies:

Het zal u enorm helpen om de Schrift te verstaan, als u niet alleen acht geeft op hetgeen gesproken en hetgeen geschreven staat, maar ook in beschouwing neemt:

  • "Over wie?",
  • "Tot wie?",
  • "Op welk tijdstip?",
  • "Met welke bedoeling?",
  • "Met welke woorden?",
  • "Onder welke omstandigheden?",
  • "Waar?",
  • "Wat eraan voorafgaat en wat erop volgt".Miles Coverdale


Dit is een goede raad en wij doen er verstandig aan deze raad op te volgen bij het lezen van de Schrift. Het zal ons zeker leiden tot een beter begrip van het Woord van God. Als wij aan een willekeurig gelovige zouden vragen: `Over wie is de Schrift geschreven en tot wie is hij gericht?'. Dan zou de meerderheid zonder verder na te denken antwoorden, dat heel de Bijbel over ons gaat en in zijn geheel tot de gelovigen van vandaag is gericht'. Het tegendeel is echter waar. De apostel Paulus zegt tegen de predikers:

Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. (2 Timotheus 2:15)

Veel predikers ploegen echter kriskras door Gods Woord, passen alles lukraak op iedereen toe, net zoals het hun uitkomt. Men trekt bij het brengen van het Woord der Waarheid geen rechte vorens.
Deze arbeiders houden geen rekening met Gods Plan der eeuwen en de verschillende fasen in Gods voornemen. Zij ploegen scheve vorens door Gods plan. Zij plukken hier wat en daar wat en werpen alles door elkaar en maken van de bijbel op deze wijze een chaotisch boek. Hiermee doen zij het Woord der Waarheid geweld aan, want zij stellen de bediening van de Verborgenheid (het Geheimenis) niet in het licht. Zij leggen Gods Plan der eeuwen niet uit aan de gelovigen en daarmee doen zij Christus en de rijkdom in Hem te kort.
Het gevolg van hun prediking is dat de bijbel een uitermate moeilijk boek voor de gelovigen wordt, waar men zich maar niet teveel in verdiept, omdat men er geen enkele lijn in kan ontdekken en Gods Woord schijnbaar vol tegenstrijdigheid zit.

Veel gelovigen vinden Gods Woord een moeilijk boek, omdat zij de sleutel missen, die hen in staat stelt het Woord der Waarheid recht te snijden (2 Tim 2:15). Die sleutel wordt u hier aangereikt: `Heel de Schrift is wel voor ons, maar heel de Schrift gaat niet over ons'. Voor vandaag de dag is alleen het Evangelie van Johannes actueel voor de wereld en zijn de 5 gevangenisbrieven van de apostel Paulus over de openbaring van de Verborgenheid (Efeze, Filemon, Collossenzen, Fillipenzen, en 2 Timotheus) actueel voor de gelovigen.

Binnen de wijde cirkel van de kinderen Gods vinden wij een kleinere cirkel van gelovigen die door het geloof Christus volkomen hebben leren kennen, die zich uitgestrekt hebben tot de volmaaktheid, die gegroeid zijn van het kindschap tot het zoonschap, die de openbaring van de verborgenheid van het Lichaam van Christus hebben leren verstaan en vanuit deze bovenhemelse roeping leven.

Om het Woord van God werkelijk te verstaan, dienen wij de Schrift te lezen en te verstaan op de wijze zoals de originele geadresseerden (hoorders of lezers) het begrepen zouden hebben. Dit wil zeggen beloften, zegeningen, geboden en gebruiken laten in hun historische en soms toekomstige context en onderzoeken over wie en tot wie dit geschreven en gezegd is.

Gebruik deze sleutel, leer hem toe te passen. Vraag altijd, zoals wij in dit overzicht laten zien: `Is dit Schriftgedeelte wel tot mij in deze tijd gericht?' Alleen dan kunnen wij vanuit die zegen van God leven en in die genade van God ons verblijden, die de Here Jezus Christus voor ons, Heidenen, bereid en bestemd heeft. Dan ontdekken wij in Gods Woord Zijn plan der eeuwen, de verschillende fasen en onderdelen, de verschillende groepen verlosten met hun eigen specifieke roepingen en verkiezingen. Een prachtig heerlijk plan, waarmee onze Heiland heel de schepping, (de aarde, de hemel en de bovenhemel) in de verlossing voert. Daarom glorie voor de Here Jezus Christus, glorie voor Zijn Naam.

Zie verder het overzicht van de boeken van het Nieuwe Testament in hun dispensationeel verband en de brochure Levend Water nr. 4 "Verstaat Gij wat Gij Leest?".


© Levend Water