Dispensationeel Overzicht
van de
Boeken van het Nieuwe TestamentI. HET KONINKRIJK AANGEBODEN aan het volk IsraŽl
Tijd - Vanaf het optreden van Johannes de Doper bij de Jordaan tot het Kruis
Tijd - In de toekomst weer actueel als IsraŽl geen Lo-Ammi (Niet Mijn volk) meer is, maar Ammi (Mijn volk)


Het Evangelie van MATTHEUS Christus als Koning.
Het Evangelie van MARCUS Christus als Dienstknecht.
Het Evangelie van LUKAS Christus als Zoon des Mensen


Bedieningen:
Johannes de Doper
"Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.", (Matth 3:2)
Christus
"Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.", (Matth 4:17)
De twaalven
"Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.", (Matth 10:7)
De zeventig
"Het koninkrijk Gods is nabij u gekomen.", (Luk 10:9)


II. HET KONINKRIJK WEDEROM AANGEBODEN aan het volk IsraŽl
Tijd - Vanaf het Kruis tot Hand 28:28.


*De Handelingen van de Apostelen*
De heraanbieding was een verhoring van het gebed aan het Kruis.
Uit onkunde, door onwetendheid, hebben zij de Leidsman ten leven gedood.
Christus opgewekt om te zitten op de troon van David.  De heraanbieding werd beŽindigd vanwege: "Hij kwam tot het Zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen."


A. Brieven geschreven door de apostelen aan de Besnedenen. (Aan Joden alleen).
In de toekomst weer actueel als IsraŽl geen Lo-Ammi (Niet Mijn volk) meer is, maar Ammi (Mijn volk)


1.  JAKOBUS. Werken als de vrucht des geloofs.
2.  1 PETRUS. Lijden en heerlijkheid.
3.  2 PETRUS. Profetie en de Dag des Heren.
4.  1 JOHANNES. Gemeenschap.
5.  2 JOHANNES. De waarheid.
6.  3 JOHANNES. Christelijke gastvrijheid.
7.  JUDAS. Afval.


B. Brieven geschreven door de apostel Paulus aan de Onbesnedenen. (Beiden Joden en Heidenen).
De Heidenen geŽnt op de olijfboom.  De Middelmuur staat nog.


1.   GALATEN.
Het kruis van Christus.
2.   1 THESS.
De Komst (parousia).
3.   2 THESS.
De Openbaring (apokalupsis) van de hemel.
4.   HEBREEEN.
Christus als Hogepriester.
5.   1 CORINTHE.
Vleselijkheid en geestelijke dingen.
6.   2 CORINTHE.
Bediening en troost.
7.   ROMEINEN.
Rechtvaardigmaking door geloof.


III. HET KONINKRIJK OPGESCHORT
Tijd - Vanaf Hand 28:28 tot de Dag des Heren.
IsraŽl geheel blind en Lo Ammi (niet Mijn volk).
Het Heil Gods gezonden aan de Heidenen.
Zij zullen horen.


A. Het Evangelie van het eeuwige Leven - Aan de Heidenen.
Joodse gebruiken, ceremonieŽn en inzettingen worden onderbroken.
Geen bekering, alleen Geloof wordt verlangd.
Het evangelie van het eeuwige leven wordt verkondigd aan de wereld.
Wedergeboorte tot het kindschap Gods


De Bediening van het eeuwige leven
van de apostel JOHANNES.
HET EVANGELIE
VAN JOHANNES.
Christus als Zoon van God


B. Het Evangelie van de Bedeling van de Verborgenheid - Aan de Heidenen.
De unieke bovenhemelse roeping van het Lichaam van Christus.
Haar inhoud is niet te vinden in de boeken van Mozes of in de Profeten.
Haar inhoud is ook niet te vinden in de bedieningen van Christus of de 12 apostelen.
Het evangelie van de Verborgenheid wordt verkondigd aan kinderen Gods.
Van het kindschap Gods geleid worden tot het zoonschap.


De Bediening van de verborgenheid
van de apostel PAULUS.
1.   EFEZE.
In Christus.  Zijn Roeping en de onze.
2.   FILEMON.
Christelijke vergeving.
3.   COLOSSENZEN.
Volmaakt in Hem.  Christus als Hoofd.
4.   FILIPPENZEN.
Christus in ons.  De Prijs der roeping Gods.
5.   1 TIMOTHEUS.
Leer en godsvrucht. De latere tijden.
6.   TITUS.
Gezonde leer.  De zalige Hoop (epiphaneia).
7.   2 TIMOTHEUS.
De kroon.  De laatste dagen.


IV. HET KONINKRIJK AANGENOMEN door het volk IsraŽl
Tijd - Vanaf IsraŽl's bekering tot de overdracht van het koninkrijk aan de Vader.

De gemeente van IsraŽl treedt op als een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, een koninklijk priesterdom om de grote daden van Hem te verkondigen aan de volkeren op aarde.
De belofte des levens. Deze vindt zijn vervulling op de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde waar gerechtigheid woont.

De Openbaring.  De Komst van de Koning en het Koninkrijk geopenbaard (apokalupsis).
 
© Levend Water