DoelstellingOm in het licht te stellen
wat de
Bediening van het Geheimenis inhoudt,
dat van eeuwen her verborgen is gebleven
in God, de Schepper van alle dingen.
(Efeze 3:9)

Veel gelovigen zijn onbekend met het feit, dat God na de Handelingen-periode, [nadat IsraŽl voor de tweede maal de Christus (d.i. de Messias), verwierp en tijdelijk Lo-Ammi (d.i. Niet Mijn Volk) werd], de apostel Paulus opdracht gaf een nieuwe boodschap bekend te maken, die tot dusver altijd in God verborgen was gebleven.

Hoewel elke voorganger, predikant, evangelist, enz. vanuit zijn opleiding weet dat Paulus na de Handelingen nog eens 7 brieven schreef, (zie de tekening), waarin de apostel Paulus dit geheimenis (de verborgenheid ten aanzien van Christus en de hedendaagse gelovigen "Zijn Lichaam - de Gemeente") van Godswege moest openbaren, wordt dit niet aan de gelovigen verkondigd. De reden hiervan is:

 • Of men realiseert zich niet, hoe enorm belangrijk de bekendmaking van deze nieuwe boodschap van Godswege voor onze tijd is;

 • Of men realiseert zich dit wel, maar deinst terug vanwege de vergaande consequenties van Gods boodschap.

Meestal durft men niet de strijd aan te gaan met de christelijke traditie en allerlei overleveringen van mensen. Men gaat dan liever de goede strijd des geloofs uit de weg en schaamt zich voor Gods boodschap, dat een evangelie is, niet naar de mens en vooral niet naar de religieuze mens.Het doel van deze WEB-site
Het doel van de website is dit geheimenis van God, die Paulus (de rentmeester van God gegeven voor deze tijd) mocht openbaren, in het licht te stellen met al zijn heerlijke consequenties.

Met de tijdelijke terzijde zetting in Hand 28 van het volk IsraŽl met betrekking tot Gods handelen met de volkeren, verdwenen een groot aantal krachten, zegeningen, beloften, enz, die vast zaten aan de hoop van IsraŽl, aan het nieuwe verbond, aan de toekomende eeuw, enz., die in de Handelingen periode openbaar waren geworden. Iets nieuws stelde God hiervoor in de plaats, dat nooit aan Adam, Abraham, Mozes, Petrus, Jakobus of Paulus voor Hand 28 bekend was gemaakt.

Nadrukkelijk dienen wij als gelovigen in deze tijd aandacht te schenken aan wat God heeft geopenbaard aan Paulus na Hand 28. Wij dienen te verstaan wat nu onze zegeningen, beloften, hoop en opdracht in Christus zijn en te begrijpen welke zegeningen, beloften, hoop en opdracht nu niet gelden, maar zijn uitgesteld tot dat IsraŽl weer Ammi (d.i. Mijn Volk) zal zijn en het volk IsraŽl weer in het middelpunt zal staan van Gods handelen met de volkeren.

Vele vragen
Een groot aantal vragen dringen zich aan ons op, zoals:

 • Waarom is de gehele periode van de Handelingen en alle brieven die toen door de apostelen geschreven zijn, gekenmerkt door allerlei zaken die nu niet bestaan, maar wel gedurende het koninkrijk zullen bestaan?

 • Is het Nieuwe Verbond niet voor IsraŽl? Zijn er soms twee nieuwe verbonden?

 • De christen-joden gedurende de Handelingen moesten de vormen van de wet volgen en zij zullen gedurende het koninkrijk deze vormen ook volgen. Waarom moeten dan de leden van de Gemeente die uit IsraŽl zijn, de wet nu in deze tijd niet volgen, als er geen verschil zou bestaan tussen de Handelingen-periode en nu?

 • Waarom waren er geen gelovigen uit de volken aanwezig bij het ontstaan van de Gemeente, in de veronderstelling namelijk, dat zij met Pinksteren begon?

 • Ontsluit Petrus de Gemeente met de sleutels van het koninkrijk? Waarom stelt hij als voorwaarde de bekering van IsraŽl, terwijl hij eigenlijk van de Gemeente had moeten spreken? (Hand 3:19-22).

 • Dient het Joodse feest van het Nieuwe Verbond (het Avondmaal) wel in deze tijd gevierd te worden?

 • De Bijbel spreekt over meerdere dopen. Welke doop is tegenwoordig in werking?

 • Als de spoedige wederkomst van Christus is uitgesteld, dient onze verwachting dan de Komst des Heren te zijn, of iets anders?

 • Komt de gave der tongen (letterlijk: talen) nog wel voor in onze tijd? Waar was deze gave voor bedoeld?

 • Waar zijn de krachten van de toekomende eeuw gebleven, die men in de Handelingentijd heeft gesmaakt? Komt dit misschien doordat de toekomende eeuw van het koninkrijk is opgeschort?

 • Komen er nog wel Pinkstergaven voor in deze tijd? Zou God die nu wel geven? Voor wie waren deze tekenen?

 • Heeft God misschien nieuwe gaven gegeven?

 • Hebben wij de opdracht de volkeren te bereiken met het evangelie? Tot op heden is daar niet veel van terecht gekomen. Of zoekt God nu de enkeling, het individue, in deze wereld?

 • Dienen wij in deze tijd het evangelie van het koninkrijk der hemelen te verkondigen, of heeft God ons een andere evangelie-boodschap gegeven?

 • Is onze hoop "Maranatha Jezus komt", of hebben wij een zaliger hoop?

 • Is de toekomstverwachting van een spoedige opname in de lucht correct?

 • Waarom zegt Paulus, dat de gelovige Thessalonicenzen uit de toekomstige toorn zullen gered worden, als de Gemeente er niet in komt, (1 Thess 1:10 grondtekst)?

 • Hoe kan Paulus verwachten, levend te worden opgenomen, als hij weet te zullen sterven, (2 Tim 4:6)?

 • Zijn wij nu in deze tijd in Christus gezegend met aardse zegeningen of met "bovenhemelse" zegeningen?

 • Is onze positie in de hemelse gewesten (letterlijk het bovenhemelse) dezelfde als die van de christenen van de Handelingen en van het Koninkrijk? Zijn de zegeningen en de positie van de volken onder het koninkrijk groter dan die van de Gemeente?

 • Is de gemeente van nu slechts een geŽnte tak op de IsraŽlitische olijfboom?

 • De toestanden van de Handelingen waren niet "verborgen in God". Waarom spreken de profeten wel over deze toestanden, zowel als die van het koninkrijk, maar niet over de zegeningen, beloften, positie, hoop van de Gemeente nu?

 • enz, enz.
Maak er ernst mede
u wel beproefd ten dienste van God te stellen,
als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen,
doch rechte voren trekt
bij het brengen van het woord der waarheid.
(2 Timotheus 2:15)

Laten wij niet lichtvaardig met deze vragen omspringen, want anders staan wij als arbeider in het werk des Heren straks beschaamd bij onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Deze WEB-site tracht een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op bovenstaande vragen en tracht uw oog te richten op Jezus Christus aan de rechterhand Gods, in Wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.

Als wij de apostel Paulus de gelegenheid geven om ons te onderrichten in de openbaring van de blijde boodschap van de Verborgenheid, dan zullen wij zien dat elk woord tot zijn recht komt zonder een ingewikkelde uitleg. Alles is eenvoudig, maakt ťťn geheel en legt zichzelf uit, als men het maar neemt zoals het er staat. En wij mogen in het geloof aanvaarden, wat God zegt.
En hier bereiken wij het punt waar het op aankomt. Aanvaarden wij wat God zegt, of schamen wij ons voor het getuigenis van Onze Here en voor de apostel Paulus, de gevangene des Heren. Zijn wij bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, of niet! (2 Tim 1:8).

Wij hopen en bidden tezamen met de apostel Paulus, dat de God de Vader u een geest van wijsheid en van openbaring zal geven, opdat wij Christus volkomen zullen leren kennen. Ja, verlichte ogen des harten, zodat gij weet.....(Ef 1:17-19):

 • zodat gij WEET - Welke hoop Zijn roeping wekt.
 • zodat gij WEET - Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen.
 • zodat gij WEET - Hoe overweldigend groot Zijn (opstandings)kracht is aan ons, die geloven.

  Maar het probleem is: "Men WEET het NIET !"

Door het niet rechtsnijden van het Woord der Waarheid wordt de gelovige door de predikers zegeningen, krachten, beloften, opdrachten en een hoop voorgehouden, die de hunne niet zijn. Het onthouden van het vaste voedsel aan de gelovigen, "de gezonde woorden", veroorzaakt dat men blijft steken in het kindschap Gods. Er komt geen geloofsgroei, en Christus en de nieuwe mens blijft voor hen verborgen.

Door het alleen maar geven van melk, d.w.z. een voortdurend herhalen van een evangelisatie-boodschap en een zich verliezen in en een zich nodeloos druk maken om allerlei tradities en overleveringen van mensen, groeit men niet tot de volwassenheid. Men krijgt geen deel aan het zoonschap en men wordt voortdurend heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer.

Het gevolg is dat wij in Nederland zien, dat veel gelovigen in kerken en kringen zoekende zijn. Nadat zij de Here Jezus hebben leren kennen als hun Heiland en Verlosser, verlangt men na een eerste groei in het geloof naar meer. In feite zoekt men naar het volkomen leren kennen van Jezus Christus en een volledig inzicht in het Geheimenis Gods, (Col 1:25 - 2:3). Alleen de rentmeester, die God voor deze tijd gegeven heeft, de apostel Paulus, kan ons tot dit volledig inzicht in het Geheimenis Gods leiden en ons onderrichten in alle wijsheid.

Maar in plaats dat men zijn vertrouwen op God stelt en zich tot de apostel Paulus richt, verlaat men Gods dienstknecht, (2 Tim 1:15) en richt zich tot anderen, die een ander evangelie verkondigen, een andere geest en een andere Christus.

Want indien de eerste de beste

een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij
een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of
een ander evangelie , dat gij niet hebt aangenomen,

dan verdraagt gij dat zeer wel. (2 Cor. 11:4)

Men laat zich tegenwoordig in allerlei richtingen wijzen van Pinkster - Charismatisch tot Mystiek - New Age. De mens en zijn gevoelservaring staat hierin centraal i.p.v. Christus en het geloof. Deze predikers zijn schijn-apostelen, ja, bedriegelijke arbeiders omdat zij scheve vorens trekken bij de verkondiging van het Woord der Waarheid. Zij willen geen rekening houden met de verschillende bedieningen, tijden en gelegenheden in Gods Woord. Zij stellen de gevoelservaring voorop i.p.v. het geloof en willen vast blijven houden aan christelijke tradities en overleveringen van mensen.

Wij trachten met deze website niet uw gevoel op te bouwen, maar uw geloof in Christus. Wij hopen dat u Christus recht leert kennen en dat u leert bedenken de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. In allerlei vormen (artikelen, boeken, audio, structuren, overzichten, etc.) trachten wij bijbelstudies bijeen te brengen, die de boodschap van Paulus over de openbaring van de Verborgenheid, namelijk "De Nieuwe Mens", nader aan ons verklaren.
Wij hopen dat wij aan de hand van de Schrift duidelijk aan u uiteen kunnen zetten, wat de bediening van het Geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, maar nu in deze tijd geopenbaard is door Gods aangestelde rentmeester, de apostel Paulus. Wij hopen dat u hierdoor geestelijk gevoed, zult groeien in het geloof en dat u zo tot de volle wasdom gekomen, zult kunnen wandelen in "De Nieuwe Mens".

Laten deze studies tot de eer en glorie mogen zijn van Jezus Christus onze Here, in Wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Wij wensen u veel genade toe bij het overpeinzen van Gods boodschap over het Geheimenis.Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom© Levend Water