Brochure - reeks

"Levend Water"De Brochure-reeks "Levend Water" is geschreven door Denijs van Zuijlekom. In de reeks zit een opbouw. Lees daarom de brochures in hun volgorde.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    
De brochures kosten € 4,50 per stuk.


Indien u zich wilt abonneren:
Nummer Titel van de brochure Pagina's
nr. 1
Gods Grenslijn: Hand 28:28
Wanneer ontstond de hedendaagse gemeente? Op de Pinksterdag in Hand. 2 of nadat IsraŽl Lo-Ammi werd in Hand. 28 ?
56
nr. 2
De Hoge Weg
Na Hand. 28:28 weigerde men om de weg te gaan die Paulus wees. In plaats daarvan ging men alles vergeestelijken. De kerk werd het geestelijke Israël.
31
nr. 3
De Brieven van Paulus
Paulus schreef in totaal 14 brieven. Zeven vóór Hand. 28:28 en zeven ná Hand. 28:28! Wist u dat?
56
nr. 4
Verstaat Gij wat Gij Leest?
Welke Bijbelboeken zijn aan wie geschreven en in welke bedelingen horen zij thuis?
58
nr. 5
De Maaltijd des Heren
Dienen wij in deze tijd wel het Avondmaal te vieren of is dit het feest van het nieuwe verbond voor Israël?
60
nr. 6
Het Samen­Lichaam
Kent u de openbaring van de verborgenheid t.a.v. het Ene Lichaam van Christus, de gemeente?
52
nr. 7
Onze Hoop (1) - Verwachten wij een Opname?
Hoe, wanneer en wie gaan Christus tegemoet bij Zijn komst? Is onze hoop de verwachting van de wederkomst of het verschijnen met Hem in heerlijkheid?
44
nr. 8
Onze Hoop (2) - Hem kennen en de kracht Zijner opstanding
Weet u welke hoop de roeping van Christus wekt? Hoe rijk de erfenis van Christus is bij de gelovigen? Hoe groot de kracht is van Christus opstanding?
47
nr. 9
Onze Hoop (3) - De Uitopstanding uit de doden en de Prijs der roeping Gods
Kent u de hoop van de Uitopstanding Uit de doden: "Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste", en de prijs van uw roeping boven: "Een Kroon"?
55
nr. 10
Onze Hoop (4) - Ons Hemels Burgerschap
Welke drie roepingen kunnen wij onderscheiden in de Schrift met hun hoop en prijs? Hoe vindt onze transformatie tot heerlijkheid plaats?
59
nr. 11
De zeventig weken van Daniël
Gewoonlijk leert men dat er nog maar één jaarweek over is van de zeventig, maar in werkelijkheid zijn het er drie!
60
nr. 12
De Leer der Bedelingen
Kent u het onderscheid tussen aionen en bedelingen? Bedelingen zijn geen tijdsperioden, maar bedieningen. Hoe verloopt en eindigt de bedeling van de verborgenheid volgens zijn bedeler, de apostel Paulus?
60
nr. 13
Het Grote Babylon
Aan het einde van de bediening van de verborgenheid zal men Paulus volledig verlaten en eigen leraars bijeenhalen, die naar het hart en de mond van de hoorders zullen spreken. Men zal het oor van de waarheid afkeren en zich keren tot de fabels. Deze fabels, mythen en sagen, gaan terug naar het begin van de tegenwoordige boze aioon. Zij zijn terug te voeren op de Babylonische afgodendienst, die vlak na de zondvloed is ontstaan. Wij zullen zien, dat alle godsdiensten in deze wereld hun wortels hebben in Babel. De Babylonische occulte afgoderij is ook in het christendom diep doorgedrongen en zal in het laatste der dagen van de bedeling van de verborgenheid zijn hoogtepunt bereiken in het ontstaan van de ene wereldgodsdienst, waarin alle godsdiensten zullen opgaan.
60
nr. 14
De Naderende Eindtijd
De eindtijd nadert volgens sommigen, maar hoe ziet de eindtijd er volgens de Bijbel uit?
64
nr. 15
Samen op weg (1) - Van Babel naar Babylon
Waar ligt de bron van Satans geheime plan? Hoe ontwikkelt dit plan zich door de geschiedenis en waar mondt dit plan in uit? De brochure volgt de ontwikkeling van de tegenwoordige boze aioon van het Babel van Nimrod tot het Babylon van Openbaring.
60
nr. 16
Samen op weg (2) - De New Age Beweging
De brochure legt het geheime plan bloot van de New Age beweging evenals haar oorsprong en ontwikkeling.
60
nr. 17
Samen op weg (3) - De Oecumenische Beweging: De Wereldraad van Kerken
De brochure volgt de ontwikkeling van de Oecumenische beweging (het WCC) in de laatste 60 jaar, die uitmondt in een verstrengeling en eenwording met New Age, Rome en Heidendom.
60
nr. 18
Samen op weg (4) - De Oecumenische Beweging: De Rooms Katholieke Kerk
De brochure laat zien dat de Maria-verering en de verering van de Paus uit Babel aflomstig zijn. Verder toetst de brochure de Roomse traditie aan de Bijbel en laat ons zien, welke toekomstverwachting van de Rooms Katholieke Kerk heeft.
64
nr. 19
Samen op weg (5) - De Charismatische Beweging
De brochure geeft een overzicht van de drie pinkster-golven, die in de laatste 100 jaar over de Christelijke kerk zijn gespoeld. Deze charismatische geest is NIET uit God.
68
nr. 20
Begint de Gemeente met Pinksteren?
De brochure bevat een discussie tussen twee mensen, die een serie gesprekken voeren over het thema: "Begint de Gemeente met Pinksteren?"
60
nr. 21
Is God de Schepper van het kwaad?
De brochure weerlegt diverse uitspraken en beweringen van aanhangers van de alverzoeningsleer, zoals: "God is de Schepper van het kwaad"; "Satan en de demonen bestaan niet"; "in Gen. 1:2 vinden wij geen aanwijzingen voor de val van Satan"; etc..
64
nr. 22
Satan, de vorst der duisternis
In het kader van de onschriftuurlijke alverzoeningsleer geven wij antwoord op: "Wat is de tweede dood, de eeuwige straf, het eeuwig oordeel, Satans begin, Satans einde, enz."?
64
nr. 23
Ultra-Dispensationalisme ?
De brochure gaat in op de historische achtergrond van onze zienswijze en laat beknopt zien wat wij wel en niet leren.
68
nr. 24
Eindbestemming (1) - Heeft de Mens een onsterfelijke Ziel?
De mens heeft geen ziel, maar is een ziel. Hij heeft geen onsterfelijke ziel die naar de hemel of de hel gaat na het sterven. De mens vergaat tot stof en rust in de aarde, totdat ....
60
nr. 25
Eindbestemming (2) - Waar zijn de Doden?
Waar bevinden de doden zich na hun sterven? In de hemel, in de hel, in een mythologisch dodenrijk, in een hiernamaals, in een paradijs of in hun graf? En hoe moeten wij nu Bijna-Doodervaringen beoordelen, waar wij de laatste tijd zoveel over horen? Is dit Bijbels?
60
nr. 26
Eindbestemming (3) - Vindt de Grote Verdrukking wereldwijd plaats?
Treffen de oordelen van het Bijbelboek Openbaring straks heel de mensheid?
Komt de Grote verdrukking over heel deze wereld?
56
nr. 27
Eindbestemming (4) - De Tekenen der Tijden?
Komen er heden ten dage wel tekenen der tijden voor?
Voor wie zijn de tekenen der tijden volgens de Here Jezus bedoeld?
56
nr. 28
Eindbestemming (5) - Het Laatste Oordeel?
Wie staan er voor de grote witte troon?
Wanneer staan alle doden op?
Over wie komt de toorn van God?
60
nr. 29
Eindbestemming (6) - Leert de Bijbel alverzoening of alverlossing?
Veel mensen lezen in het woord alverzoening het woord alverlossing. Maar kent de Bijbel wel alverlossing?
Wat is trouwens het verschil tussen verzoening en verlossing?
56
nr. 30
Eindbestemming (7) - Zijn alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem?
In deze tweede brochure over de alverzoeningsleer staan we stil bij de betekenis van de wederverzoening in Ef. 2 en Col. 1. Verder leren wij door het onderscheid tussen 'panta' en 'ta panta', dat niet alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem zijn.
64
nr. 31
Eindbestemming (8) - Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Deze achtste en tevens laatste brochure in de serie over de eindbestemming van de mens gaat over de verlossing. Misschien denkt u: ďAch, dat weet ik allemaal alĒ. Maar wij hebben vaak helemaal geen goed Schriftuurlijk begrip van onze verlossing. Veelal zien wij belangrijke aspecten van onze Losser en onze verlossing over het hoofd, waardoor wij onvoldoende van onze verlossing in Christus kunnen genieten. De brochure is daarom naast leerstellig ook zeer praktisch van aard.
56
© Levend Water